ads by google
Problem detected with your browser.
Try another one and goto Bibleway.us
4|1 The book of the generation of Jesus Christ , the son of David , the son of Abraham .
MAT 1
18|1
ܟܬܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ ܀
24|1 The record of the generation of Jeshu the Meshicha, the son of David, son of Abraham.
25|1 The book of the generations of Jesus, the Christ, the son of David, the son of Abraham.
77|1 סֵפֶר תּוֹלְדֹת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בֶּן־דָּוִד בֶּן־אַבְרָהָם׃
76|1 זֶה סֵפֶר תּוֺלְדֹת הַמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ בֶּן־דָּוִד בֶּן־אַבְרָהָם:
4|2 Abraham begat Isaac ; and Isaac begat Jacob ; and Jacob begat Judas and his brethren ;
18|2 ܐܒܪܗܡ ܐܘܠܕ ܠܐܝܤܚܩ ܐܝܤܚܩ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܗܘܕܐ ܘܠܐܚܘܗܝ ܀
24|2 Abraham begat Ishok, Ishok begat Jakub, Jakub begat Jehuda and his brethren,
25|2 Abraham begat Isaac; Isaac begat Jacob; Jacob begat Judah and his brethren;
77|2 אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת־יִצְחָק וְיִצְחָק הוֹלִיד אֶת־יַעֲקֹב וְיַעֲקֹב הוֹלִיד אֶת־יְהוּדָה וְאֶת־אֶחָיו׃
76|2 אַבְרָהָם הוֺלִיד אֶת־יִצְחָק וְיִצְחָק הוֺלִיד אֶת־יַעֲקֹב וְיַעֲקֹב הוֺלִיד אֶת־יְהוּדָה וְאֶת־אֶחָיו:
4|3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar ; and Phares begat Esrom ; and Esrom begat Aram ;
18|3 ܝܗܘܕܐ ܐܘܠܕ ܠܦܪܨ ܘܠܙܪܚ ܡܢ ܬܡܪ ܦܪܨ ܐܘܠܕ ܠܚܨܪܘܢ ܚܨܪܘܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܡ ܀
24|3 Jehuda begat Pharets and Zoroch from Thomar. Pharets begat Hetsron, Hetsron begat Arom,
25|3 Judah begat Phares and Zarah of Thamar; Phares begat Hesron; Hesron begot Aram;
77|3 וִיהוּדָה הוֹלִיד אֶת־פֶּרֶץ וְאֶת־זֶרַח מִתָּמָר וּפֶרֶץ הוֹלִיד אֶת־חֶצְרוֹן וְחֶצְרוֹן הוֹלִיד אֶת־רָם׃
76|3 וִיהוּדָה הוֺלִיד אֶת־פֶּרֶץ וְאֶת־זֶרַח מִתָּמָר וּפֶרֶץ הוֺלִיד אֶת־חֶצְרוֺן וְחֶצְרוֺן הוֺלִיד אֶת־רָם:
4|4 And Aram begat Aminadab ; and Aminadab begat Naasson ; and Naasson begat Salmon ;
18|4 ܐܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥܡܝܢܕܒ ܥܡܝܢܕܒ ܐܘܠܕ ܠܢܚܫܘܢ ܢܚܫܘܢ ܐܘܠܕ ܠܤܠܡܘܢ ܀
24|4 Arom begat Aminodob, Aminodob begat Nachshun, Nachshun begat Salmun,
25|4 Aram begat Aminadab; Aminadab begat Nahson; Nahson begat Shela;
77|4 וְרָם הוֹלִיד אֶת־עַמִּינָדָב וְעַמִּינָדָב הוֹלִיד אֶת־נַחְשׁוֹן וְנַחְשׁוֹן הוֹלִיד אֶת־שַׂלְמוֹן׃
76|4 וְרָם הוֺלִיד אֶת־עַמִּינָדָב וְעַמִּינָדָב הוֺלִיד אֶת־נַחְשׁוֺן וְנַחְשׁוֺן הוֺלִיד אֶת־שַׂלְמוֺן:
4|5 And Salmon begat Booz of Rachab ; and Booz begat Obed of Ruth ; and Obed begat Jesse ;
18|5 ܤܠܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܒܥܙ ܡܢ ܪܚܒ ܒܥܙ ܐܘܠܕ ܠܥܘܒܝܕ ܡܢ ܪܥܘܬ ܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ ܀
24|5 Salmun begat Booz from Rochab, Booz begat Ubid from Ruth, Ubid begat Ishai,
25|5 Shela begat Boaz of Rahab; Boaz begat `Obed of Ruth; `Obed begat Jesse;
77|5 וְשַׂלְמוֹן הוֹלִיד אֶת־בֹּעַז מֵרָחָב וְבֹעַז הוֹלִיד אֶת־עוֹבֵד מֵרוּת וְעוֹבֵד הוֹלִיד אֶת־יִשָׁי׃
76|5 וְשַׂלְמוֺן הוֺלִיד אֶת־בֹּעַז מֶרָחָב וּבֹעַז הוֺלִיד אֶת־עוֺבֵד מֵרוּת וְעוֺבֵד הוֺלִיד אֶת־יִשָׁי:
4|6 And Jesse begat David the king ; and David the king begat Solomon of her [that had been the wife] of Urias ;
18|6 ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܘܠܕ ܠܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܕܐܘܪܝܐ ܀
24|6 Ishai begat David the king; David begat Shelemun from [her who had been] the wife of Uria;
25|6 Jesse begat David the king; David begat Solomon of the wife of Uria;
77|6 וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת־דָּוִד הַמֶּלֶךְ וְדָוִד הַמֶּלֶךְ הוֹלִיד אֶת־שְׁלֹמֹה מֵאֵשֶׁת אוּרִיָּה׃
76|6 וְיִשַׁי הוֺלִיד אֶת־הַמֶּלֶךְ דָּוִד וְדָוִד הוֺלִיד אֶת־שְׁלֹמֹה מֵהָאִשָּׁה אֲשֶׁר לָקַח מֵאוּרִיָּה:
4|7 And Solomon begat Roboam ; and Roboam begat Abia ; and Abia begat Asa ;
18|7 ܫܠܝܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܪܚܒܥܡ ܪܚܒܥܡ ܐܘܠܕ ܠܐܒܝܐ ܐܒܝܐ ܐܘܠܕ ܠܐܤܐ ܀
24|7 Shelemun begat Rehebaam, Rehebaam begat Abia, Abia begat Asa,
25|7 Solomon begat Rehoboam; Rehoboam begat Abia; Abia begat Asa;
77|7 וּשְׁלֹמֹה הוֹלִיד אֶת־רְחַבְעָם וּרְחַבְעָם הוֹלִיד אֶת־אֲבִיָּה וַאֲבִיָּה הוֹלִיד אֶת־אָסָא׃
76|7 וּשְׁלֹמֹה הוֺלִיד אֶת־רְחַבְעָם וּרְחַבְעָם הוֺלִיד אֶת־אֲבִיָּה וַאֲבִיָּה הוֺלִיד אֶת־אָסָא:
4|8 And Asa begat Josaphat ; and Josaphat begat Joram ; and Joram begat Ozias ;
18|8 ܐܤܐ ܐܘܠܕ ܠܝܗܘܫܦܛ ܝܗܘܫܦܛ ܐܘܠܕ ܠܝܘܪܡ ܝܘܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥܘܙܝܐ ܀
24|8 Asa begat Johushaphat, Johushaphat begat Jurom, Jurom begat Uzia,
25|8 Asa begat Josaphat; Josaphat begat Joram; Joram begat `Ozia;
77|8 וְאָסָא הוֹלִיד אֶת־יְהוֹשָׁפָט וִיהוֹשָׁפָט הוֹלִיד אֶת־יוֹרָם וְיוֹרָם הוֹלִיד אֶת עֻזִּיָּהוּ׃
76|8 וְאָסָא הוֺלִיד אֶת־יְהוֺשָׁפָט וִיהוֺשָׁפָט הוֺלִיד אֶת־יְהוֺרָם וִיהוֺרָם הוֺלִיד אֶת־עֻזִּיָּהוּ:
4|9 And Ozias begat Joatham ; and Joatham begat Achaz ; and Achaz begat Ezekias ;
18|9 ܥܘܙܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܬܡ ܝܘܬܡ ܐܘܠܕ ܠܐܚܙ ܐܚܙ ܐܘܠܕ ܠܚܙܩܝܐ ܀
24|9 Uzia begat Juthom, Juthom begat Ahaz, Ahaz begat Hezakia,
25|9 `Ozia begat Jotham; Jotham begat Ahaz; Ahaz begat Hezekia;
77|9 וְעֻזִּיָּהוּ הוֹלִיד אֶת־יוֹתָם וְיוֹתָם הוֹלִיד אֶת־אָחָז וְאָחָז הוֹלִיד אֶת־יְחִזְקִיָּהוּ׃
76|9 וְעֻזִּיָּהוּ הוֺלִיד אֶת־יוֺתָם וְיוֺתָם הוֺלִיד אֶת־אָחָז וְאָחָז הוֺלִיד אֶת־חִזְקִיָּהוּ:
4|10 And Ezekias begat Manasses ; and Manasses begat Amon ; and Amon begat Josias ;
18|10 ܚܙܩܝܐ ܐܘܠܕ ܠܡܢܫܐ ܡܢܫܐ ܐܘܠܕ ܠܐܡܘܢ ܐܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܝܘܫܝܐ ܀
24|10 Hezakia begat Menasha, Menasha begat Amun, Amun begat Jushia,
25|10 Hezekia begat Manasse; Manasse begat Amon; Amon begat Josia;
77|10 וִיחִזְקִיָּהוּ הוֹלִיד אֶת־מְנַשֶׁה וּמְנַשֶׁה הוֹלִיד אֶת־אָמוֹן וְאָמוֹן הוֹלִיד אֶת־יֹאשִׁיָּהוּ׃
76|10 וְחִזְקִיָּהוּ הוֺלִיד אֶת־מְנַשֶּׁה וּמְנַשֶּׁה הוֺלִיד אֶת־אָמוֺן וְאָמוֺן הוֺלִיד אֶת־יֹאשִׁיָּהוּ:
4|11 And Josias begat Jechonias and his brethren , about the time they were carried away to Babylon : {Josiah...: some read, Josiah begat Jehoiakim, and Jehoiakim begat Jeconiah}
18|11 ܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ ܀
24|11 Jushia begat Jukania and his brethren at the exile of Bobel.
25|11 Josia begat Juchonia and his brethren in the captivity of Babylon;
77|11 וְיֹאשִׁיָּהוּ הוֹלִיד אֶת־יְכָנְיָהוּ וְאֶת־אֶחָיו לְעֵת גָּלוּת בָּבֶל׃
76|11 וְיֹאשִׁיָּהוּ הוֺלִיד אֶת־יְכָנְיָהוּ וְאֶת־אֶחָיו בִּימֵי גְלוֺתָם בָּבֶלָה:
4|12 And after they were brought to Babylon , Jechonias begat Salathiel ; and Salathiel begat Zorobabel ;
18|12 ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ ܫܠܬܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܙܘܪܒܒܠ ܀
24|12 And after the exile of Bobel Jukania begat Shalathiel, Shalathiel begat Zurbobel,
25|12 Then after the captivity of Babylon, Juchonia begat Shealtael; Shealtael begat Zorobabel;
77|12 וְאַחֲרֵי גְּלוֹתָם בָּבֶלָה הוֹלִיד יְכָנְיָהוּ אֵת שְׁאַלְתִּיאֵל וּשְׁאַלְתִּיאֵל הוֹלִיד אֶת־זְרֻבָּבֶל׃
76|12 וְאַחֲרֵי הָגְלָם לְבָבֶל יְכָנְיָהוּ הוֺלִיד אֶת־שְׁאַלְתִּיאֵל וּשְׁאַלְתִּיאֵל הוֺלִיד אֶת־זְרֻבָּבֶל:
4|13 And Zorobabel begat Abiud ; and Abiud begat Eliakim ; and Eliakim begat Azor ;
18|13 ܙܘܪܒܒܠ ܐܘܠܕ ܠܐܒܝܘܕ ܐܒܝܘܕ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܠܝܩܝܡ ܐܘܠܕ ܠܥܙܘܪ ܀
24|13 Zurbobel begat Abiud, Abiud begat Aliakim, Aliakim begat Ozur,
25|13 Zorobabel begat Abiur; Abiur begat Eliakim; Eliakim begat `Azor;
77|13 וּזְרֻבָּבֶל הוֹלִיד אֶת־אֲבִיהוּד וַאֲבִיהוּד הוֹלִיד אֶת־אֶלְיָקִים וְאֶלְיָקִים הוֹלִיד אֶת עַזּוּר׃
76|13 וּזְרֻבָּבֶל הוֺלִיד אֶת־אֲבִיהוּד וַאֲבִיהוּד הוֺלִיד אֶת־אֶלְיָקִים וְאֶלְיָקִים הוֺלִיד אֶת־עַזּוּר:
4|14 And Azor begat Sadoc ; and Sadoc begat Achim ; and Achim begat Eliud ;
18|14 ܥܙܘܪ ܐܘܠܕ ܠܙܕܘܩ ܙܕܘܩ ܐܘܠܕ ܠܐܟܝܢ ܐܟܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܘܕ ܀
24|14 Ozur begat Zoduk, Zoduk begat Akin, Akin begat Aliud,
25|14 `Azor begat Sadoc; Sadoc begat Achin; Achin begat Eliud;
77|14 וְעַזּוּר הוֹלִיד אֶת־צָדוֹק וְצָדוֹק הוֹלִיד אֶת־יָכִין וְיָכִין הוֹלִיד אֶת־אֱלִיהוּד׃
76|14 וְעַזּוּר הוֺלִיד אֶת־צָדוֺק וְצָדוֺק הוֺלִיד אֶת־יָכִין וְיָכִין הוֺלִיד אֶת־אֱלִיהוּד:
4|15 And Eliud begat Eleazar ; and Eleazar begat Matthan ; and Matthan begat Jacob ;
18|15 ܐܠܝܘܕ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܥܙܪ ܐܠܝܥܙܪ ܐܘܠܕ ܠܡܬܢ ܡܬܢ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܀
24|15 Aliud begat Aliozar, Aliozar begat Mathan, Mathan begat Jakub,
25|15 Eliud begat Ele`azar; Ele`azar begat Matthan; Matthan begat Jacob;
77|15 וֶאֱלִיהוּד הוֹלִיד אֶת־אֶלְעָזָר וְאֶלְעָזָר הוֹלִיד אֶת־מַתָּן וּמַתָּן הוֹלִיד אֶת־יַעֲקֹב׃
76|15 וֶאֱלִיהוּד הוֺלִיד אֶת־אֶלְעָזָר וְאֶלְעָזָר הוֺלִיד אֶת־מַתָּן וּמַתָּן הוֺלִיד אֶת־יַעֲקֹב:
4|16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary , of whom was born Jesus , who is called Christ .
18|16 ܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܘܤܦ ܓܒܪܗ ܕܡܪܝܡ ܕܡܢܗ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܕܡܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐ ܀
24|16 Jakub begat Jauseph, husband of Mariam, of whom was born JESHU who is called the Meshicha.
25|16 Jacob begat Joseph; Joseph, to whom was espoused Mary the Virgin, begat Jesus, who is called the Christ.
77|16 וְיַעֲקֹב הוֹלִיד אֶת־יוֹסֵף בַּעַל מִרְיָם אֲשֶׁר מִמֶּנָּה נוֹלַד יֵשׁוּעַ הַנִקְרָא מָשִׁיחַ׃
76|16 וְיַעֲקֹב הוֺלִיד אֶת־יוֺסֵף אִישׁ מִרְיָם אֲשֶׁר נוֺלַד מִמֶּנָּה יֵשׁוּעַ הַנִּקְרָא מָשִׁיחַ:
4|17 So all the generations from Abraham to David [are] fourteen generations ; and from David until the carrying away into Babylon [are] fourteen generations ; and from the carrying away into Babylon unto Christ [are] fourteen generations .
18|17 ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ ܫܪܒܬܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܕܘܝܕ ܫܪܒܬܐ ܐܪܒܥܤܪܐ ܘܡܢ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ ܫܪܒܬܐ ܐܪܒܥܤܪܐ ܘܡܢ ܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܫܪܒܬܐ ܐܪܒܥܤܪܐ ܀
24|17 Thus all the generations from Abraham to David (were) fourteen generations; and from David to the exile of Bobel, fourteen generations; and from the exile of Bobel to the Meshicha, fourteen generations.
25|17 All these generations from Abraham until David are fourteen generations; and from David until the captivity of Babylon are fourteen generations; and from the captivity of Babylon until the Christ are fourteen generations.
77|17 וְהִנֵּה כָּל־הַדֹּרוֹת מִן־אַבְרָהָם עַד־דָּוִד אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֹת וּמִן־דָּוִד עַד־גָּלוּת בָּבֶל אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֹת וּמִגָּלוּת בָּבֶל עַד־הַמָּשִׁיחַ אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֹת׃
76|17 וְהִנֵּה כָּל־הַדֹּרוֺת מֵאַבָרָהָם עַד־דָּוִד אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֺת וּמִדָּוִד עַד־גָּלוּת בָּבֶל אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֺת וּמִגָּלוּת בָּבֶל עַד־הַמַּשִׁיחַ אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֺת:
4|18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise : When as his mother Mary was espoused to Joseph , before they came together , she was found with child of the Holy Ghost .
18|18 ܝܠܕܗ ܕܝܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܟܢܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܟܝܪܐ ܗܘܬ ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܠܝܘܤܦ ܥܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܐܫܬܟܚܬ ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܀
24|18 Now the nativity of Jeshu the Meshicha was thus: While Mariam his mother was betrothed to Jauseph, before they could be consociated, she was found to be with child from the Spirit of Holiness.
25|18 But the birth of the Christ was on this wise: When Mary his mother was espoused to Joseph, when they had not come near one to the other, she was found with child of the Holy Ghost.
77|18 וְזֶה דְבַר הֻלֶּדֶת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ מִרְיָם אִמּוֹ הָיְתָה מְאֹרָשָׂה לְיוֹסֵף וּבְטֶרֶם יָבֹא אֵלֶיהָ נִמְצֵאת הָרָה מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ׃
76|18 וְזֹאת הָיְתָה לֵדַת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ כַּאֲשֶׁר מִרְיָם אִמּוֺ מְאֹרָשָׂה הָיְתָה לָיוֺסֵף טֶרֶם יָבוֺא אֵלֶיהָ וַתִּמָּצֵא כִּי הָרָה הִיא כִּי מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ הָרָתָה:
4|19 Then Joseph her husband , being a just [man], and not willing to make her a publick example , was minded to put her away privily .
18|19 ܝܘܤܦ ܕܝܢ ܒܥܠܗ ܟܐܢܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܦܪܤܝܗ ܘܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܕܡܛܫܝܐܝܬ ܢܫܪܝܗ ܀
24|19 But Jauseph her husband was just, and, not willing to defame her, meditated privately to release her.
25|19 Then Joseph her husband, because he was just, did not wish to expose Mary, and was minded quietly to put her away.
77|19 וְיוֹסֵף בַּעְלָהּ אִישׁ צַדִּיק וְלֹא אָבָה לְתִתָּהּ לְחֶרְפָּה וַיֹּאמֶר אֲשַׁלְּחֶנָּה בַּסָּתֶר׃
76|19 וְיוֺסֵף אִישָׁהּ צַדִּיק הָיָה וְלֹא אָבָה לְתִתָּהּ לְדִבַּת־עָם וַיֹּאמֶר לְשַׁלְּחָהּ בַּסָּתֶר:
4|20 But while he thought on these things , behold , the angel of the Lord appeared unto him in a dream , saying , Joseph , thou son of David , fear not to take unto thee Mary thy wife : for that which is conceived in her is of the Holy Ghost . {conceived: Gr. begotten}
18|20 ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܒܚܠܡܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܘܤܦ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܠܐ ܬܕܚܠ ܠܡܤܒ ܠܡܪܝܡ ܐܢܬܬܟ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܬܝܠܕ ܒܗ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܕܩܘܕܫܐ ܀
24|20 But while (on) these (things) he reflected, an angel of the Lord appeared to him in a dream, and said to him, Jauseph, son of David, fear not to take Mariam thy wife; for that which is conceived in her is from the Spirit of Holiness.
25|20 But while he thought on these things, the angel of the Lord appeared to him in a vision, and said unto him, Joseph, son of David, fear not to take Mary thy wife: for that which is begotten from her is of the Holy Ghost.
77|20 הוּא חשֵׁב כָּזֹאת וְהִנֵּה מַלְאַךְ יְהוָֹה נִרְאָה אֵלָיו בַּחֲלוֹם וַיֹּאמַר יוֹסֵף בֶּן־דָּוִד אַל־תִּירָא מִקַּחַת אֵת מִרְיָם אִשְׁתֶּךָ כִּי הַנּוֹצָר בְּקִרְבָּה מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ הוּא׃
76|20 עוֺדֶנּוּ מְדַבֵּר אֶל־לִבּוֺ כָּזֹאת וְהִנֵּה מַלְאַךְ יְהוָֺה נִרְאָה אֵלָיו בַּחֲלוֺם לֵאמֹר יוֺסֶף בֶּן־דָּוִד אַל־תִּירָא מִקַּחַת אֵלֶיךׇ אֶת־מִרְיָם אִשְׁתֶּךׇ כִּי הַיֶּלֶד בְּקִרְבָּהּ נוֺצַר מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ:
4|21 And she shall bring forth a son , and thou shalt call his name JESUS : for he shall save his people from their sins . {JESUS: that is, Saviour, Heb}
18|21 ܬܐܠܕ ܕܝܢ ܒܪܐ ܘܬܩܪܐ ܫܡܗ ܝܫܘܥ ܗܘ ܓܝܪ ܢܚܝܘܗܝ ܠܥܡܗ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ ܀
24|21 She shall give birth to a son, and thou shalt call his name JESHU; for he shall save his people from their sins.
25|21 And she shall bear to thee a son, and thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people from their sins.
77|21 וְהִיא יֹלֶדֶת בֵּן וְקָרָאתָ אֶת־שְׁמוֹ יֵשׁוּעַ כִּי הוּא יוֹשִׁיעַ אֶת־עַמּוֹ מֵחַטֹּאתֵיהֶם׃
76|21 וְהִיא יֹלֶדֶת בֵּן וְקָרָאתָ אֶת־שְׁמוֺ יֵשׁוּעַ כִּי הוּא יוֺשִׁיעַ אֶת־עַמּוֺ מֵחַטֹּאתֵיהֶם:
4|22 Now all this was done , that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet , saying ,
18|22 ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܗܘܬ ܕܢܬܡܠܐ ܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܀
24|22 Now all this was done, that what was spoken from the Lord by the prophet might be fulfilled:
25|22 Now this which happened was that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by Isaiah the prophet, who said,
77|22 וְכָל־זֹאת הָיְתָה לְמַלֹאת אֶת־דְּבַר יְהוָֹה אֲשֶׁר־דִּבֶּר בְּיַד הַנָּבִיא לֵאמֹר׃
76|22 וְכָל־זֹאת הָיְתָה לְמַלֹּאת אֵת אֲשֶׁר־דִּבֶּר יְהוָֺה בְּיַד־הַנָּבִיא לֵאמֹר:
4|23 Behold , a virgin shall be with child , and shall bring forth a son , and they shall call his name Emmanuel , which being interpreted is , God with us . {they...: or, his name shall be called}
18|23 ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܒܛܢ ܘܬܐܠܕ ܒܪܐ ܘܢܩܪܘܢ ܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ ܕܡܬܬܪܓܡ ܥܡܢ ܐܠܗܢ ܀
24|23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth the son, and they shall call his name Amanuel; which is interpreted, With us (is) our Aloha.
25|23 Behold a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which, being interpreted is, Our God with us.
77|23 הִנֵּה הָעַלְמָה הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן וְקָרְאוּ שְׁמוֹ עִמָּנוּאֵל אֲשֶׁר פֵּרוּשׁוֹ הָאֵל עִמָּנוּ׃
76|23 הִנֵּה הָעַלְמָה הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן וְקָרְאוּ שְׁמוֺ עִמָּנוּאֵל אֲשֶׁר יֵאָמֵר אֵל עִמָּנוּ:
4|24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him , and took unto him his wife :
18|24 ܟܕ ܩܡ ܕܝܢ ܝܘܤܦ ܡܢ ܫܢܬܗ ܥܒܕ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܠܗ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܒܪܗ ܠܐܢܬܬܗ ܀
24|24 Then Jauseph, when he had arisen from his sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took unto him his wife;
25|24 Now when Joseph arose from his sleep, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife:
77|24 וַיִּיקַץ יוֹסֵף מִשְׁנָתוֹ וַיַּעַשׂ כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ מַלְאַךְ יְהוָֹה וַיֶּאֱסֹף אֶת־אִשְׁתּוֹ אֶל בֵּיתוֹ׃
76|24 וַיִּיקַץ יוֺסֵף מִשְּׁנָתוֺ וַיַּעַשׂ כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֺ מַלְאַךְ יְהוָֺה וַיִּקַּח אֶת־אִשְׁתּוֺ:
4|25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son : and he called his name JESUS .
18|25 ܘܠܐ ܚܟܡܗ ܥܕܡܐ ܕܝܠܕܬܗ ܠܒܪܗ ܒܘܟܪܐ ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܝܫܘܥ ܀
24|25 and knew her not until she had given birth to her son, the first
25|25 and she bore to him a son, and he called his name Jesus.
77|25 וְלֹא יְדָעָהּ עַד כִּי־יָלְדָה בֵּן (אֶת־בְּכוֹרָהּ) וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ יֵשׁוּעַ׃
76|25 וְלֹא יָדַע אֹתָהּ עַד כִּי־יָלְדָה בֵּן אֶת־בְּכוֺרָהּ וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמוֺ יֵשׁוּעַ:
If you see this; please contact the administrator and give the following information:ccbot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Thank you.

150 Verses

Chat
Forum
Groups
Sites
Help
Bookmarks
Favorites
Notes
Mindmaps
Tasks
Paraphrases
Revisions
Headlines
Searcher
Topics
Theme Editor
Settings

Bibleway.us©
Bible World
Contact Policy

bibleway.us domain will expire soon, 16sep 2017. it won't be used anymore.
eventually i'll set up a tor-domain. but for now i got a few free urls that should work soon. they will only exist for a year before they expire.
adresses are: bibleway.cf bibleway.ga bibleway.gq bibleway.ml bibleway.tk

Security holes discovered.
This security hole exists within thousands of calls to the database; from now on all inserts, deletes from the database will be blocked until i fix all the vulnerabilities.
as time goes, i'll open up features as i fix them. but this may take a year or two
the security whole requires me to change procedures unto how the calls are performed